Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 (Direct Admission)รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2564

รับตรง รอบ 4 (Direct Admission)รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2564

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ในโครงการต่างๆ รอบที่ 4 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์

2. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

.

1. โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2) เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ

3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 3.50 ขึ้นไป

4) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแผนการเรียนวิทย์ – คณิต

5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7) ไม่เคยทำผิดต้องโทษ

8) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

9) กรณีนักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆทางโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ประสานกับมูลนิธิ หรือองค์กรนั้น ๆ

10) มีทัศนคติที่ดี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

** รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

2. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2) เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5) ไม่เคยทำความผิดต้องโทษ

** รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

ระเบียบการรับสมัคร

1. โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์      :      เอกสารรับสมัคร  !!

2. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา     :      เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1. โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์      :    ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2564

2. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา     :     ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล      :    admission.up.ac.th/63/bachelor_Main

error: Content is protected !!