Press ESC to close

รับตรง ม.พายัพ คณะเภสัช พยาบาล และวิทยาลัยดุริยศิลป์ ประจำปี 2564

รับตรง ม.พายัพ คณะเภสัช พยาบาล และวิทยาลัยดุริยศิลป์ ประจำปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม , คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1) และวิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ไม่รับเทียบเท่า ต้องเป็นแผนการเรียนวิทย์ – คณิต เท่านั้น

GPAX 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป

เป็นหญิง หรือชาย สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 30 ปี

ผู้หญิง ต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ส่วน ผู้ชาย ต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความคิดเชิงวิเคราะห์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    02 พ.ย. 63 – 05 ม.ค. 64

.

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ต้องเรียนแผนการเรียนวิทย์ – คณิต เท่านั้น

GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียน วิชาเคมี , ชีววิทยา , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ความถนัดทางเภสัชศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   01 พ.ย. 63 – 31 มี.ค. 64

.

วิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย

เกณฑ์การพิจารณา

สอบทฤษฎีดนตรี สอบปฏิบัติ รายละเอียดการสอบ  และสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     30 พ.ย. 63 – 28 พ.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล     :       payap.ac.th

error: Content is protected !!