Press ESC to close

โครงการ รับตรง รอบที่ 1 Portfolio มจพ. ประจำปี 2564

โครงการ รับตรง รอบที่ 1 Portfolio มจพ. ประจำปี 2564

โครงการ รับตรง รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้ Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับ

โครงการรับนักศึกษาโควตาคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC (วุฒิม.6)

โครงการยกระดับนักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC (วุฒิ ปวช.)

โครงการต่อยอด ปวส. 1 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (สำหรับวุฒิ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

โครงการโควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

โครงการรับนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

โครงการรับนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการรับนักศึกษาด้วยวิธีพิเศษ TCAS 1 รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

1. โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio

2. โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ

โครงการรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

1. วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

2. วุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง

1. สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

2. สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ

โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง

โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 1 และโครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. วุฒิ ม.3 เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. วุฒิ ปวส. เข้าศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน

โครงการโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

1. โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

2.โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และวุฒิ ปวส.

โครงการโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :    11 ก.ย. 63 14 ธ.ค. 63  ( แล้วแต่โครงการ )

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!