Press ESC to close

รับตรง 64 มทส. รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ

รับตรง 64 มทส. รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ได้ออกระเบียบการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รับตรง รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ Grade 12 หรือ Year 13

แบ่งการรับ 2 กลุ่ม

1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ และ ผู้สมัคร บิดา หรือ มารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร และต้องศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ และ ผู้สมัคร บิดา หรือ มารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองจังหวัดนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร และต้องศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาที่สมัคร โดยต้องระบุจังหวัดและอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่นานที่สุด

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ฟิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งตรวจร่างกาย

.

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     10 – 19 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล    :   sutgateway.sut.ac.th

error: Content is protected !!