Press ESC to close

รับตรง 64 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 โควตา หลักสูตรพยาบาล และทันตแพทย์

รับตรง 64 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 โควตา หลักสูตรพยาบาล และทันตแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  หรือ มทส. ได้มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 รับตรง โควตา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ปี 2563 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ปี 2562

2. GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยที่มี GPA 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษ

3. มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ด้านวิจัย ชิ้นงานนวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และด้านจิตสาธารณะทั่วไป

4. มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เวนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย BMI ระหว่าง 18-25 kg/m

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์

.

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เปิดรับผู้สมัครจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

กลุ่ม 1 เขตสุขภาพที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จำนวน 8 คน

ผู้สมัครที่ถือว่ามาจากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จะต้องมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาชั้นม.ปลาย ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนสิทธิ์จังหวัดที่เลือกได้

กลุ่ม 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 คน

ผู้สมัครที่ถือว่ามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในชั้นม.ปลาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร

กลุ่ม 3 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ จำนวน 1 คน

ผู้สมัครต้องศึกษาในชั้น ม.ปลายของโรงเรียนสุรวิวัฒน์

คุณสมบัติทั่วไป

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือ ระดับ Grade 12 หรือ ระดับ Year 13

2. GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25 และต้องมี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกโดยใช้ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และ สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งตรวจร่างกาย

.

ค่าสมัครทั้งสอง หลักสูตร   :    500 บาท

ระเบียบการรับสมัคร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต      :     เอกสารการรับสมัคร   !!

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต       :     เอกสารการรับสมัคร   !!

สมัครออนไลน์ ที่   :   sutgateway.sut.ac.th/admissions/12920

กำหนดการรับสมัคร    :  10 มี.ค. – 17 เม.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล     :      sutgateway.sut.ac.th/admissions

error: Content is protected !!