รับตรง มทส รอบ 5 ปี 2564

รับตรง รอบ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในรอบ รับตรง รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การรับสมัครเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ของการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

สาขาวิชา / สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

3. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

3.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

3.3 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

4. หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมศาสตร์)

5. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)

6. วิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา)

7. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)

8.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรนอกเวลา)

9. หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม)

10. หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

“Undergraduate Program Admission 2021” For Hostpitality Technology Innovation (International Program)

.

คุณสมบัติ ทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า และ ชั้น ปวช. ตามที่สาขาวิชากำหนด

2. มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ตามที่สาขาวิชากำหนด

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

4. ไม่เคยกระทำความผิดร้ายแรง

5. ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาจาก GPAX , คะแนนสอบ O-NET , GAT/PAT , วิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร      :      เอกสารการรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร       :       21 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูล        :     sutgateway.sut.ac.th/admissions

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. สงขลานครินทร์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. สงขลานครินทร์ ปี 2565 มหาวิทยาลัย สงข…