Press ESC to close

รับตรง โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม แพทยศาสตร์ มศว ปี 66

รับตรง โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม แพทยศาสตร์ มศว ปี 66

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ( รับตรง โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนที่จะรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

1. สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

1.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารกิจการหอพัก http://dorm.swu.ac.th

ปี 1 – 3 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ปี 4 – 6 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  รับสมัครระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=417

error: Content is protected !!