Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รับตรง อิสระ รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

4. คณะมนุษยศาสตร์

5. คณะศึกษาศาสตร์

6. คณะพลศึกษา

7. คณะสังคมศาสตร์

8. คณะศิลปกรรมศาสตร์

9. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

10. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

11. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

12. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

13. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

14. คณะเภสัชศาสตร์

รวมจำนวนรับ   598 คน

.

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์สำนักงานบริหารกิจการหอพัก http://dorm.swu.ac.th

คณะ/วิทยาลัย มีสถานที่เรียน ดังนี้

1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

2) คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร เฉพาะคณะ/วิทยาลัยที่มีหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่เป็นโครงการพิเศษ

เรียน จันทร์ – ศุกร์ เรียนเวลา 17.30 – 20.20 น.

เรียน เสาร์ หรือ อาทิตย์เรียนเวลา 08.30 – 16.20 น.

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

รายวิชาทฤษฎี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

รายวิชาปฏิบัติ เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

4) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก เรียนปฏิบัติการ (เฉพาะบางรายวิชา) เรียนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัดสระแก้ว และ อ.แม่สอด จังหวัดตาก

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อ สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

ในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณเฉพาะภาค การศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ พร้อมหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

7 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หรือรายงานตัวแล้ว จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฯ ของแต่ละสาขาวิชา

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม     :    เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2564

สมัครเรียน      :     admission.swu.ac.th/admissions2

ขอบคุณข้อมูล      :     admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!