Press ESC to close

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ รับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีคณะ/สาขาวิชา ที่รับสมัคร เพิ่มเติม ดังนี้

1. โครงการรับตรงอิสระ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2. สาขาวิชาการจัดการกีฬา

.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. สาขาวิชาเคมี

2. สาขาวิชาชีววิทยา

3. สาขาวิชาฟิสิกส์

4. สาขาวิชาทรัพยากรน้ำและสารสนเทศ

5. สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

8. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

12. สาขาวิชาสถิติประยุกต์

13. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

14. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

.

คณะวิทยาการจัดการ

1. สาขาวิชาการตลาด

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. สาขาวิชาการจัดการ

4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงการโฆษณาและการสื่อสารดิจิตอล

5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6. สาขาวิชาการบัญชี

7. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

8. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบเข้า)

10. สาขาวิชาการจัดการ (เทียบเข้า)

11. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เทียบเข้า)

12. สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเข้า)

13. สาขาวิชาการตลาด (เทียบเข้า)

.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

4. สาขาวิชาภาษาไทย แขนงภาษาไทยเพื่อการอาชีพ

5. สาขาวิชาภาษาไทย แขนงภาษาและวรรณกรรมไทย

6. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

7. สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาทัศนศิลป์

8. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

9. สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม

10. สาขาวิชาดนตรี แขนงดนตรีสากล

11. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

12. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

13. สาขาวิชาดนตรี แขนงดนตรีเทคโนโลยี

14. สาขาวิชาภาษาจีน (ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ)

15. สาขาวิชาภาษาจีน (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)

.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

3. สาขาวิชาสัตวศาสสตร์

4. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

5. สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ แขนงการจัดการการผลิต

4. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

5. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ แขนงการจัดการโลจิสติกส์

6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (เทียบเข้า)

7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบเข้า)

8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (เทียบเข้า)

9. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ แขนงการจัดการโลจิสติกส์ (เทียบเข้า)

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานช่างและผังเมือง

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

13. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบเข้า)

14. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานช่างและผังเมือง (เทียบเข้า)

15. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (เทียบเข้า)

16. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ แขนงการจัดการการผลิต (เทียบเข้า)

.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

3. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

.

คณะนิติศาสตร์

1. สาขาวิชานิติศาสตร์

.

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2. สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา

3. สาขาวิชารัฐศาสตร์

.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำหรับการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ตามที่คณะ /  สาขาวิชากำหนด และบางสาขาวิชาอาจมีกำหนดแผนการเรียน ด้วย

2. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

4. ต้องมี GPAX ขั้นต่ำ ตามที่คณะ / สาขาวิชากำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

.

2. โครงการคณะครุศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. สาขาวิชาเคมี

3. สาขาวิชาชีววิทยา

4. สาขาวิชาภาษาไทย

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

7. สาขาวิชาฟิสิกส์

8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

10. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

11. สาขาวิชาสังคมศึกษา

12. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

13. สาขาวิชาการประถมศึกษา

.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำหรับการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ตามที่สาขาวิชากำหนด และบางสาขาวิชาอาจมีกำหนดแผนการเรียน ด้วย

2. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

4. ต้องมี GPAX ขั้นต่ำ ตามที่สาขาวิชากำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    วันนี้ – 25 มิถุนายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.rmu.ac.th

error: Content is protected !!