Press ESC to close

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2564

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รูปแบบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด และสาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า , วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ก็สมัครได้

2. เป็นผู้ที่มีควาามประพฤติดี เรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป้นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

2. ต้องมีผลคะแนน O-NET โดยจะพิจารณาคะแนนจาก 4 ใน 5 วิชาคือ ฟิสิกส์ เคมี คณิต อังกฤษ และวิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรม คะแนนรวม 100 คะแนนขึ้นไป

.

ระเบียบการรบสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :   1 มิ.ย.  –  23 ก.ค. 2564

สมัครเรียนที่     :       eng.ru.ac.th/engregisv2

.

ขอบคุณข้อมูล       :      eng.ru.ac.th

error: Content is protected !!