รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รูปแบบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด และสาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า , วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ก็สมัครได้

2. เป็นผู้ที่มีควาามประพฤติดี เรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป้นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

2. ต้องมีผลคะแนน O-NET โดยจะพิจารณาคะแนนจาก 4 ใน 5 วิชาคือ ฟิสิกส์ เคมี คณิต อังกฤษ และวิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรม คะแนนรวม 100 คะแนนขึ้นไป

.

ระเบียบการรบสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :   1 มิ.ย.  –  23 ก.ค. 2564

สมัครเรียนที่     :       eng.ru.ac.th/engregisv2

.

ขอบคุณข้อมูล       :      eng.ru.ac.th