Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 ม. เทคโนโลยี สุรนารี รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

รับตรง TCAS 64 ม. เทคโนโลยี สุรนารี รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี ได้ออกกำหนดการ รับตรง ในโครงการต่างๆ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด และโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบที่  1 Portfolio 

1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

6. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

7. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

8. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9. โครงการลูกแสดทอง

10. โครงการผู้พิการ

11. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

12. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ตามที่โครงการกำหนด

2. GPAX และคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด

.

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. กรอกข้อมูลการสมัคร Online

2. พิมพ์ใบสมัคร (เฉพาะโครงการกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ เด็กดี และผู้พิการเท่านั้น)

3. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร (โปรดตรวจสอบรหัสผู้สมัครก่อนดำเนินการในขั้นตอนที่ 4. และ 5.)

4. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร / Link Video Clip เฉพาะ โครงการกีฬา และดนตรีฯ Upload ไฟล์เอกสารแล้ว ต้อง Upload Link Video Clip ที่แสดงทักษะด้วย ซึ่งมีแนวทางในการจัดทำ Video Clip ดังนี้

4.1 สามารถใช้โปรแกรมใด ๆ ก็ได้ตามที่ตนเองถนัด

4.2 มีความละเอียดไม่ต่ำกว่าระดับ HD 720p (1,280×720 )

4.3 จัดเก็บ Video Clip บน Google Drive ของตนเอง

5. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (หลังจาก Upload ไฟล์ไปแล้วประมาณ 3 วันทำการ)

6. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารโดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงินหากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM)

7. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)

.

เอกสารการรับสมัคร     :       ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  1 – 21 ต.ค. 63

ขอบคุณข้อมูล    :   sutgateway.sut.ac.th

error: Content is protected !!