Press ESC to close

รับตรง รอบโควตา เรียนดี กิจรรมดี ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

รับตรง รอบโควตา เรียนดี กิจรรมดี ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติรอบที่ ๑ การรับแบบ รับตรง โควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี , ส.บ. ๔ ปี สาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครคัดเลือก และการรายงานตัวเข้าศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. ๔ ปี)  รวมจำนวนรับ 35 คน

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ปี)   รวมจำนวนรับ 484 คน

.

คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ทั่วไป

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ปี)

1.1. สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาการประถมศึกษา

ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการเรียนครบ ๔ ภาคเรียนมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕, Portfolio

1.2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการเรียนครบ ๔ ภาคเรียน
มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐, Portfolio

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. ๔ ปี)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนครบ ๔ ภาคเรียน มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕, Portfolio

** คุณสมบัติ ของโควตาประเภทอื่นๆ สามารถดูรายละเอียด ได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

เงื่อนไขการสมัคร

1. โรงเรียนต้นสังกัดเป็นผู้ส่งใบสมัคร รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬและกาฬสินธุ์ เท่านั้น

2. กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วประสงค์จะสมัครในประเภทกีฬาดี มหาวิทยาลัยรับสมัครโดยไม่กำหนดเขตพื้นที่ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองตามวัน – เวลาที่กำหนดไว้ใน ประกาศของระเบียบการนี้

.

กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร

1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์  register.snru.ac.th

2. เงินค่าสมัคร ถ้าเลือกอันดับเดียว จ่ายค่าสมัคร ๒๐๐ บาท แต่ถ้าเลือกมากกว่า ๑ อันดับ (คือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ อันดับ) ต้องชำระเงินค่าสมัครเพิ่มอันดับละ ๑๐๐ บาท (เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินจากระบบ แล้วนำเอกสารไปยื่นชำระค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือชำระเงินสดได้ที่ฝ่ายงานคลัง ชั้น ๑ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4. ผู้สมัครยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารการชำระเงินที่อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว เฉพาะผู้สมัครประเภทกีฬาดี)

5. โรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารการชำระเงินของนักเรียน ส่งเอกสารการสมัครได้ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

สมัครเรียน     :     ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  12 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :    regis.snru.ac.th

error: Content is protected !!