Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พระนครเหนือ ( มจพ ) ปีการศึกษา 2565

รับตรง รอบที่ 1 พระนครเหนือ ( มจพ ) ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ ได้มีเป้าหมายและนโยบายให้เกิดการขยายการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้ขยายวิทยาเขตมาตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

และในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จึงได้มีนโยบายในการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565

ในโครงการรับสมัครโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยก าหนดเป็นการรับประเภทโควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่

เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยประเภทโควตาเรียนดีรับจากนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ประเภทโควตาพื้นที่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ที่มีภูมิลำเนาหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

.

เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นดังนี้

1. กลุ่มโควตาเรียนดี: รับสมัครจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยพิจารณาจากผลการเรียนและ Portfolio ของผู้สมัคร

2. กลุ่มโควตาพื้นที่ : รับสมัครจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี

.

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ / สอบข้อเขียน ตามโครงการสมัครกำหนด หรือใช้แฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม   :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   16 ส.ค. – 29 ต.ค.  2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.kmutnb.ac.th/apply/round/1

error: Content is protected !!