Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564

รับตรง รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย นเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รับตรง รูปแบบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายการรับโดยการจัดสรรจำนวนรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตภาคเหนือที่อยู่ในเขตส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย

1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีพัฒนาการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาตามขนาดใหญ่ กลาง เล็ก อย่างเท่าเทียมกัน

1.3 เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ

2. กลุ่มเป้าหมาย

2.1 กลุ่มบุคคล ได้แก่

2.1.1 นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554

2.1.2 นักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทชั้นเรียน

2.1.3 ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

2.2 โรงเรียน/สถานศึกษาได้แก่ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 18 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือกำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 18 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง

4. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

5. ไม่เคยต้องโทษหรือระทำความผิดมาก่อน

6. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนมีนาคม2564

7. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563แล้ว นักเรียนต้องสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด และนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อ ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

8. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

9.เมื่อเข้าศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

**คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) ในระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่างนะจ้ะ

4. จำนวนรับสมัคร

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดหลักสูตร / สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีรูปแบบที่ 2 การรับแบบโควตาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 2,991 คน สามารถดูรายละเอียดจำนวนรับและเกณฑ์องค์ประกอบที่ใช้ใน การคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) ในระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่างนะจ้ะ

 5. การสมัคร/อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท

มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้ไม่เกิน 3 อันดับทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามที่ได้กำหนดไว้ก่อนการสมัครหากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

6. องค์ประกอบในการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล

ผู้สมัครต้องใช้คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนจากการสอบ วัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนมีนาคม2564

ระเบียบการรับสมัคร  

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต        :     เอกสาร  !!

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อขาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน        :     เอกสาร  !!

สำหรับผู้สำเร็การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด         :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  รับสมัครระหว่างวันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!