Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และเทียบโอน โดย ปริญญาตรีเปิดรับสมัคร 6 คณะ 47 สาขาวิชา และเทียบโอน 13 สาขาวิชา

ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัคร ใน รอบที่ 4 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1.2 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

1.3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

1.4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

.

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1 สาขาวิชาเคมี

2.2 สาขาวิชาชีววิทยา

2.3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

2.4 สาขาวิชาฟิสิกส์

2.5 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ

2.6 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2.7 สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา

2.8 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2.9 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2.10 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.11 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

.

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์

3.2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.5 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

3.6 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

.

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.1 สาขาวิชาภาษาไทย

4.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

4.4 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

4.5 สาขาวิชาดนตรีสากล

4.6 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

4.7 สาขาวิชาภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ)

4.8 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

.

5. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

5.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5.2 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

5.3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

5.4 สาขาวิชานิติศาสตร์

5.5 สาขาวิชารัฐศาสตร์

.

6. คณะวิทยาการจัดการ

6.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

6.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

6.3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

6.4 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

6.5 สาขาวิชาการจัดการ

6.6 สาขาวิชาธุรกิจการค้าใหม่

6.7 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

6.8 สาขาวิชาการตลาด

.

7. ปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง

7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

7.3 สาขาวิชาการตลาด

7.4 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

7.5 สาขาวิชาการจัดการ

7.6 สาขาวิชาบัญชี

7.7 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

7.8 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

7.9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7.10 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

7.11 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

.

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน. ตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย

2. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร

3. ประพฤติดี เรียบร้อย และเป็นบุคคลที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร      :     25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

error: Content is protected !!