Press ESC to close

รับตรง รอบ 5 โครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2564

รับตรง รอบ 5 โครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) ในโครงการประเภทต่างๆ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ การรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GAT และ PAT ที่ยังไม่หมดอายุ (มีอายุ 2 ปี)

3. มีความประพฤติเรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต 64

.

2. โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ และระเบียบการรับสมัคร

2.1 โครงการรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2)       :       เอกสารการรับสมัคร  !!

2.2 โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 4)      :       เอกสารการรับสมัคร  !!

2.3 ครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 4)      :       เอกสารการรับสมัคร  !!

2.4 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 5) (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)       :       เอกสารการรับสมัคร  !!

2.5 โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 4)      :       เอกสารการรับสมัคร  !!

2.6 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 5)      :       เอกสารการรับสมัคร  !!

2.7 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม      :       เอกสารการรับสมัคร  !!

2.8 โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2)      :       เอกสารการรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร   :     วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2564 (เฉพาะ โครงการ 2.7 รับสมัคร 12 -15 มิถุนายน 2564)

ขอบคุณข้อมูล     :    regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!