Press ESC to close

รับตรง 64 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 15 (รอบที่ 3) ปี 2564

รับตรง 64 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 15 (รอบที่ 3) ปี 2564

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 15 (รอบที่ 3) เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะ ปีการศึกษา 2564 สามารถใช้ยื่นคะแนนในรอบโควตาการรับเข้าพิเศษ ในรอบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) โดยมีคณะที่เปิดรับ ดังนี้

คณะเกษตร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะประมง

คณะวนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

คณะประมง โครงการขยายโอกาส วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม. 6 ในปีการศึกษา 2563

2. ต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต

3. GPAX 4 เทอม (ม. 4 – 5) ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การพิจารณา

1. เกรดเฉลี่ยรายวิชา ตรงตามที่คณะสมัครกำหนด

2. สอบข้อเขียน

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสารการรับสมัคร  !!

เว็บไซต์หลัก   :    เว็บไซต์  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    registrar.ku.ac.th , trueplookpanya.com

error: Content is protected !!