Press ESC to close

รับตรง 64 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จบ ป.ตรี สาขาวิชาอื่น

รับตรง 64 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จบ ป.ตรี สาขาวิชาอื่น

ประกาศ รับตรง ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับ ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

จึงกําหนดรายละเอียดจํานวนการรับเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการรับสมัครและหลักเกณฑ์ วิธีพิจารณาผู้มีสิทธิ์ข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. จํานวนรับเข้าศึกษา จํานวน ๑๐๐ คน

หมายเหตุ: การรับดําเนินการโดย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาวิลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผ่านเว็บไซต์

(https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu /admission)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย สามารถสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนภาษาไทยได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

.

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๒.๒.๒ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทั้ร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

๒.๒.๓ ศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปมาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ที่สามารถที่เทียบโอนได้ (ไม่เกิน๕ ปี)

๒.๒.๔ ผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศ เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

.

การพิจารณาคัดเลือก

คัดเลือกจาก การสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียดการับสมัคร เพื่มเติม     :     เอกสารการรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :     วันนี้ ถึง 10 กรกฏาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :    nurse.pccms.ac.th

error: Content is protected !!