รับตรง 64 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จบ ป.ตรี สาขาวิชาอื่น

ประกาศ รับตรง ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สําหรับ ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

จึงกําหนดรายละเอียดจํานวนการรับเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการรับสมัครและหลักเกณฑ์ วิธีพิจารณาผู้มีสิทธิ์ข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. จํานวนรับเข้าศึกษา จํานวน ๑๐๐ คน

หมายเหตุ: การรับดําเนินการโดย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาวิลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผ่านเว็บไซต์

(https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu /admission)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย สามารถสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนภาษาไทยได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

.

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๒.๒.๒ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทั้ร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

๒.๒.๓ ศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปมาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ที่สามารถที่เทียบโอนได้ (ไม่เกิน๕ ปี)

๒.๒.๔ ผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศ เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

.

การพิจารณาคัดเลือก

คัดเลือกจาก การสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียดการับสมัคร เพื่มเติม     :     เอกสารการรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :     วันนี้ ถึง 10 กรกฏาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :    nurse.pccms.ac.th