Press ESC to close

รับตรง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ของสำนักวิชาที่เปิดรับ และรูปแบบการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

คุณสมบัติทั่วไป

1. เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 2.50

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2564

.

2. สำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติทั่วไป

1. เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 2.50 รับทุกแผนการเรียน สำหรับสายอาชีพ สาขาวิชาคหกรรม, พาณิชยกรรม, บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยว

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจาก GPAX ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 + Portfolio (ประวัติส่วนตัว, กิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง, เรียงความ, ใบรับรองแพทย์, สอบสัมภาษณ์ออนไลน์)

หรือ คะแนน O-NET (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมฯ) หรือ คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมฯ) หรือ คะแนน V-NET (ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป, ทักษะภาษาและการสื่อสาร, ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา)

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2564

.

3. สำนักวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

คุณสมบัติทั่วไป

1. เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 2.50 รับทุกแผนการเรียน สำหรับสายอาชีพ พาณิชยกรรม, บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยว

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจาก GPAX ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 + Portfolio (ประวัติส่วนตัว, กิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง, เรียงความ, ใบรับรองแพทย์, สอบสัมภาษณ์ออนไลน์)

หรือ คะแนน O-NET (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมฯ) หรือ คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมฯ) หรือ คะแนน V-NET (ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป, ทักษะภาษาและการสื่อสาร, ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา)

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า สาขาวิชาต่างๆ ม.วลัยลักษณ์

error: Content is protected !!