Press ESC to close

รับตรง 64 ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รับตรง 64 ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รับตรง มหาวิทยาลัย มหิดล เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในรอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนไทย

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า และ GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

นักเรียนนานาชาติ

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย (Grade 12) หรือ เทียบเท่า และมี GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนด ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี

3. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการ ตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่กำหนด ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

การรับสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์

2. ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ไม่จำกัดหน้า ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)

2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต

3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4)โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดีโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดีโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 5) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

.

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :     ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    อ. 15 ก.ย. – ศ. 30 ต.ค. 63

.

ขอบคุณข้อมูล     :      ict.mahidol.ac.th/th/?p=26000

error: Content is protected !!