Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2565

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ตามรายละเอียดการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดโครงการทุนเพชรสุนันทา    :      ข้อมูลการรับสมัคร  !!

โควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ

1. คณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. คณะวิทยาการจัดการ

7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

8. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

10. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

11. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม

12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม

13. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม

14. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

15. ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

16. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

.

2. ข้อกำหนดในการสมัครระบบโควตา

2.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา และเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากนักเรียนสมัครคัดเลือกเกินกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก

2.2 ผู้สมัครในหลักสูตรของระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและประเภทความสามารถพิเศษจะต้องศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านความรู้ คุณสมบัติเฉพาะ ขั้นตอนการสมัคร การสอบ ซึ่งจะระบุในส่วนต่อไป รวมทั้งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร ระเบียบการ อย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย

2.3 การสมัคร ผู้สมัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครสอบทุกขั้นตอนเป็นโมฆะ ถึงแม้จะประกาศผลการสอบไปแล้วก็ตาม และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน ค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แต่อย่างใด

2.4 การสอบ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบโควตานี้จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และหรือสอบวิชาเฉพาะทาง (ตามที่หลักสูตรกำหนด) ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดสิทธิ์เป็นนักศึกษาระบบโควตาในการคัดเลือกครั้งนี้

2.5 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติด้านความรู้ หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.6 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS และรายงานตัวชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาพร้อมค่าแรกเข้าตามกำหนดการมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการคัดเลือกครั้งนี้

.

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

3.1 ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

3.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย

3.5 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

3.6 มีสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปี ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน

3.7 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตา หรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ทำการสอบคัดเลือกสำหรับปีการศึกษา 2564 เว้นแต่จะแจ้งสละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวเสียก่อน

.

4. การรับสมัครสอบคัดเลือก

4.1 กำหนดการ

4.1.1 รับสมัครคัดเลือกในระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการและประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สามารถสมัคร Online ทางอินเตอร์เน็ตที่ https://admission.ssru.ac.th (ผู้สมัครต้องเข้าระบบไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th)

4.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ทางอินเตอร์เน็ตที่ https://admission.ssru.ac.th

4.1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางอินเตอร์เน็ตที่ https://admission.ssru.ac.th

4.1.4 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา Clearing House (ระบบ TCAS) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th ภายในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (กรณีที่ไม่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา)

4.1.5 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อและผลการคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตที่ https://admission.ssru.ac.th

4.1.6 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวให้ดูประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารการรับสมัคร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.ssru.ac.th/isqy03

error: Content is protected !!