Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 2 ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ปี 2564

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 2 ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ปี 2564

น้องๆ ที่กำลังรอคอย ระเบียบการรับสมัคร ของ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล อยู่ บทความนี้ พี่ได้เอาข้อมูลมาฝากกันแล้ว โดยบทความนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูล ของระเบียบการ เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 รูปแบบ Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2564

น้องๆ ที่อยากเรียนในกลุ่มมหาวิทยาลัยนี้ ไปเช็คข้อมูลและรายละเอียด การรับสมัคร กันได้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   :   เอกสารการรับสมัคร   !!  ,  รับสมัครประเภทผู้พิการ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      :      เอกสารรับสมัคร  !!   ,  รับสมัครประเภทผู้พิการ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      :      เอกสารรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ      :      เอกสาร  !!   ,  รับสมัครประเภทผู้พิการ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน      :      เอกสารรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      :      เอกสารรับสมัคร  !!

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่ระบุ

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี5 ปี 6 ปี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขา และต้องมีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4. ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา

5. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์

6. มีความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษา

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ

error: Content is protected !!