Press ESC to close

โครงการทุนการศึกษาเรียนฟรี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

โครงการทุนการศึกษาเรียนฟรี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ออกประกาศรับสมัครนักเรียนทุนโครงการต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยวลักษณ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

โครงการทุน เรียนฟรีที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรตที่ 21

2. โครงการทุนผู้มีความสามารถด้านกีฬา

3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

4. ทุนเกษตรกรพันธุ์ใหม่

5. ทุนโปรแกรมเกียรตินิยมนักวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม

1. คุณสมบัติเบื้องต้นของของผู้สมัคร

1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วจะใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน) ซึ่งต้องมีคะแนนผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.0 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.0 และมี แฟ้มผลงาน (Portfolio) ประกอบการสมัคร (บางโครงการอาจมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป)

1.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือแหล่งทุนอื่น

1.4 ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

1.5 มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

2. หลักเกณฑ์การรับและจำนวนรับ

มหาวิทยาลัย ฯ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนขึ้นไป (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วจะใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน และบางโครงการอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม)

กำหนดการรับสมัคร   :   รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 20 มกราคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    entry.wu.ac.th

error: Content is protected !!