โครงการทุนการศึกษาเรียนฟรี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ออกประกาศรับสมัครนักเรียนทุนโครงการต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยวลักษณ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

โครงการทุน เรียนฟรีที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรตที่ 21

2. โครงการทุนผู้มีความสามารถด้านกีฬา

3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

4. ทุนเกษตรกรพันธุ์ใหม่

5. ทุนโปรแกรมเกียรตินิยมนักวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม

1. คุณสมบัติเบื้องต้นของของผู้สมัคร

1.1 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วจะใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน) ซึ่งต้องมีคะแนนผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.0 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.0 และมี แฟ้มผลงาน (Portfolio) ประกอบการสมัคร (บางโครงการอาจมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป)

1.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือแหล่งทุนอื่น

1.4 ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

1.5 มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

2. หลักเกณฑ์การรับและจำนวนรับ

มหาวิทยาลัย ฯ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนขึ้นไป (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วจะใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน และบางโครงการอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม)

กำหนดการรับสมัคร   :   รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 20 มกราคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    entry.wu.ac.th