Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปี 2565

ด้วยมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษามีความเสมอภาคทางเพศในการรับเข้าศึกษาพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพและมีความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู้
และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น

1. วิธีการสมัคร

1.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 23 เมษายน 2565

1.2 สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th

1.3 สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อสมัครหลักสูตรที่ต้องการ

1.4 กรอกรายละเอียดการสมัคร และส่งไฟล์เอกสารการสมัคร (Upload) ดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียนขึ้นไป)

(3) แฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

1.5 เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินหลักสูตรละ 300 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ผ่าน Applicationธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ (ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร)

2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์

2.4 ต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

3. สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร (อัพเดต 7-2-2565)

3.1 สำนักวิชาการจัดการ

3.2 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

3.3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

3.4 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

3.5 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

3.6 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

3.7 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

3.8 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3.9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

3.10 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3.11 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

3.12 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

3.13 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3.14 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

3.15 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   : ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 23 เมษายน 2565

4. เงื่อนไขต่าง ๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา

4.1 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

4.2 ผู้ที่ประสงค์ต้องการจะสละสิทธิ์จะต้องดำเนินการแจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบสละสิทธิ์จาก website ของ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เท่านั้น

4.3 เมื่อผู้สมัครมีการสละสิทธิ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอบใดก็ตาม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดทุกกรณี

4.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาน้อยกว่า 10 คน และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

4.5 สำหรับนักศึกษาที่เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วและมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะสมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรหัสเดิมให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ พบว่ายังไม่ลาออกจากรหัสเดิมแล้วมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ทันทีและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ว่ากรณีใดทุกกรณี

ขอบคุณข้อมูล    :    entry.wu.ac.th

error: Content is protected !!