Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบ 2 โควตา ม. สงขลานครินทร์ ปี 66

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบ 2 โควตา ม. สงขลานครินทร์ ปี 66

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปี การศึกษา 2566  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการรับสมัครต่างๆ ในรอบนี้

1. โครงการพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2566
สุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 66 – 30 มี.ค. 66

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2566 หลายวิทยาเขต รายละเอียดโครงการ
1 มี.ค. 66 – 15 มี.ค. 66

3. โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2566 1 มี.ค. 66 – 15 มี.ค. 66

4.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 Admission of Overseas Senior High School Graduates Academic Year 2023 (Round2) หลายวิทยาเขต  1 มี.ค. 66 – 15 มี.ค. 66

5. โครงการการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2566
หาดใหญ่ 1 มี.ค. 66 – 15 มี.ค. 66

6. โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2566
Admission for High School Graduates in 14 Southern Provinces with Foreign Language Proficiency ภูเก็ต 1 มี.ค. 66 – 15 มี.ค. 66

7. โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2566

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :   เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    21 ก.พ. 66 – 30 มี.ค. 66

ขอบคุณข้อมูล   :  entrance.psu.ac.th

error: Content is protected !!