Press ESC to close

กำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ออก กำหนดการ รับสมัครนิสิตใหม่ผ่านระบบ TCAS  ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio

โครงการเปิดรับสมัคร

1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

2. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

3. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

4. โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่มีผลงาน “สิ่งประดิษฐ์สมองกล”

5. โครงการพิเศษของคณะ/วิทยาเขต

รอบ 2 Quota

โครงการเปิดรับสมัคร

1. โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้(โควตาภูมิภาค) สำหรับผู้กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ และ ปวช.3

2. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

3. โครงการ สอ.วน.*

4. โครงการ วมว.*

5. โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา*

6. โครงการความสามารถด้านกีฬา (ดำเนินการโดยศูนย์กีฬาและสุขภาพ)

7. โครงการคณะรับเอง (ความสามารถพิเศษ: Talent/ รอผลการแข่งขัน/ รอผลคะแนนสอบของ สทศ)

รอบ 3 Admission

โครงการเปิดรับสมัคร

1. โครงการรับตรงร่วมกัน : Admission 1 (ใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ/หรือวิชาสามัญ 7 วิชา และ/หรือ O-NET แต่ละคณะกำหนดเอง)

2. โครงการรับกลางร่วมกัน : Admission 2 (ทุกสถาบันใช้เกณฑ์กลางของแต่ละสาขาเหมือนกัน)

.

เอกสารการกำหนดการ     :     ลิงก์พาไป  !!

รายละเอียดเพิ่มเติม     :     entrance.psu.ac.th

error: Content is protected !!