Press ESC to close

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครหลักสูตรต่างๆ รอบรับตรงอิสระ ปี 2563

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครหลักสูตรต่างๆ รอบรับตรงอิสระ ปี 2563

สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างฯ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (จำนวนรับสมัคร มาจากโควตาและประเภทการรับสมัครที่คงเหลือ) ปีการศึกษา 2563

โดย จำนวน และประเภทการรับสมัคร โควตาจังหวัดเข้าศึกษา คงเหลือจากทุกรอบ (มีผู้สละสิทธิ์) ของทุกคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไปในวันที่ 6 มิ.ย.63

ประเภทการรับสมัคร  มีดังนี้

1.บุคคลทั่วไป

2.จากกรมการแพทย์

3.โควตารพ.ชลประทาน

4.การผลิตอิสระ /การรับอิสระ

1. ประเภทบุคคลทั่วไป หมายถึง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามจำนวนและความต้องการ ของจังหวัดและเขตสุขภาพ ตามภูมิลำเนาที่สมัครฯ

2. ประเภทกรมการแพทย์ หมายถึง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ตามจำนวนความต้องการที่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการผลิต ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3. ประเภทโควตารพ.ชลประทาน หมายถึง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามจำนวนและความต้องการของรพ.ชลประทาน ที่ขอความร่วมมือในการผลิต ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการของรพ.ชลประทาน

4. ประเภทการผลิตอิสระ /การรับอิสระ หมายถึง สถาบันจัดการเรียนการสอน รับจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามความสามารถในการผลิตของวิทยาลัย ซึ่งผลิตนอกเหนือแผนและตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา

.

เอกสารการรับสมัคร    :     เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม     :    เว็บไซต์ประกาศ

ระยะเวลาการรับสมัคร    :  รับสมัคร 8-10 มิ.ย. ปี  2563

.

ขอบคุณข้อมูล    :   ฝ่ายรับเข้า สถาบันพระบรมราชชนก

error: Content is protected !!