Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission พยาบาล สภากาชาดไทย ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission พยาบาล สภากาชาดไทย ปี 2565

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 3 Admission มีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน

1.1 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2549) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 8 สิงหาคม 2565)

3. มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT / PAT 2 / วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาชีววิทยาและวิชาภาษาอังกฤษ

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75

2. คะแนน GAT ร้อยละ 45 ดังนี้

2.1 ) ตอนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ร้อยละ 15

2.2 ) ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30

3. คะแนน PAT 2 ร้อยละ 35

4. คะแนนวิชาสามัญ

4.1 ) วิชาชีววิทยา ร้อยละ 10

4.2 ) วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10

5. สอบสัมภาษณ์

6. ตรวจร่างกาย

7. ทดสอบบุคลิกภาพ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ !!

ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องทำสัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญา
ค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังนี้

1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบำรุง ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ตามประกาศของสถาบัน

2. เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังส าเร็จการศึกษาผู้ รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี และกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไปพร้อมดอกเบี้ย

3. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทย งดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่ สภากาชาดไทย ตามรายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน

4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของสถาบัน หรือหอพักที่สถาบันจัดให้ตลอดระยะเวลา 4 ปี

การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS65) ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

.

ขอบคุณข้อมูล   :   stin.ac.th

error: Content is protected !!