Press ESC to close

โครงการทุนเพชรสุนันทา รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา ปี 2566

โครงการทุนเพชรสุนันทา รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา ปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 32 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

1.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี

1.5 เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบหลักสูตร

1.6 เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบแล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก

1.7 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีโครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) แล้วจึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืนอนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ
ที่ 2 Quota) ดังนี้

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ (7-ELEVEN) จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท)

2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับพิจารณาผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566ถึง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร (กรณีที่มีการจัดสอบที่มหาวิทยาลัยฯ)

.

รายละเอียดอื่นๆ   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    6 มกราคม – 30 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล   :    cts.ssru.ac.th

error: Content is protected !!