กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ม. หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ปี 2564

มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ได้ออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ในคณะต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้

คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. คณะเภสัชศาสตร์

2. คณะพยาบาลศาสตร์

3. คณะการแพทย์แผนจีน*

4. คณะเทคนิคการแพทย์

5. คณะกายภาพบำบัด

คณะด้านศิลป์ สังคม วิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

2. คณะนิเทศศาสตร์

3. คณะนิติศาสตร์

4. คณะศิลปศาสตร์

5. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

7. คณะบริหารธุรกิจ

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : * คณะสาขาวิชานี้ ต้องไปศึกษาต่างประเทศ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลำย หรือประกาศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง กรณีสมัครขอเข้าศึกษาปริญญาที่ 2

4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  วันนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี  2564

คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กำหนดการรับสมัคร    :  วันที่  12 ม.ค.- 24 มี.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.hcu.ac.th