Press ESC to close

โครงการรับสมัคร พร้อมทุนการศึกษา ม. หัวเฉียวฯ ปีการศึกษา 2565

โครงการรับสมัคร พร้อมทุนการศึกษา ม. หัวเฉียวฯ ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติสนับสนุนทุนการศึกษาตลอด หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

2.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

(ทุนโรงเรียนจีน 12 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

.

1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI)”

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

1.2 ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

1.3 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2. คณะสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI)

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 ระดับผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00

3.2 ผ่านการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทัศนคติ คุณธรรม บุคลิกภาพ และความมุ่งมั่นในการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์

.

2. ทุนโรงเรียนจีน 12 ปี

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

1.3 มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป หรือหนังสือรับรองด้านภาษาจีนจากทางโรงเรียน

1.4 มีผลงานการประกวดได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาจีน

1.5 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2. วิธีการคัดเลือก

โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา

.

รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม  

1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “(AI)”     :      เอกสารรับสมัคร  !!

2. ทุนโรงเรียนจีน 12 ปี    :      เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     14 ธ.ค. 2564 – 14 ม.ค. 2565

ทุนการศึกษา โครงการอื่นๆ     :      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.hcu.ac.th

error: Content is protected !!