Press ESC to close

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2565

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2565

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใน ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร ( อัพเดต 8-11-2564 )

1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

3. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

.

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1.4 เป็นผู้ที่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.6 ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

.

2. ขั้นตอนการสมัคร

2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)

2.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่กำหนดโดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร

2.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด หากผู้สมัครมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ

2.4 เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย

2.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชำระเงินได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครในวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th

5.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการ ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัคร ครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก

.

3. เกณฑ์การคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจากองค์ประกอบ ดังนี้

3.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ อื่นๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด

3.3 ประวัติผลงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรม

3.4 การสอบสัมภาษณ์และการตอบคำถาม

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

.

ระเบียบการรับสมัคร   :   ประกาศรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร     :    13 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูล   :   admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!