Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า ม. เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 รอบที่ 3

โครงการเรียนล่วงหน้า ม. เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 รอบที่ 3

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหานักเรียนซึ่งมีศักยภาพทางวิชาการสูงกว่านักเรียนปกติในระดับเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาในสาขาที่มีศักยภาพทางวิชาการไปได้เร็วกว่านักเรียนปกติในระดับเดียวกัน

และแก้ไขปัญหาในการเบื่อหน่ายการเรียนรู้ภายในโรงเรียนของนักเรียนในกลุ่มเหล่านี้ ดังนั้น โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการตามความถนัดและสนใจ ได้ใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสวิชาการขั้นสูงระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่นักเรียนชอบได้ก่อนที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาจริงอีกด้วย

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่มีความคล้ายคลึงกับ Advanced Placement Program (AP Program) ที่เริ่มดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับชั้นเรียน โดยจะได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในวิชาที่สอบผ่านเมื่อเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัครนักเรียน  ม. 4 – 6 ที่จะเข้าศึกษาต่อใน TCAS66 – TCAS68

การเทียบผลการเรียน

ผลการเรียน มีอายุ 3 ปีปฏิทิน หรือจะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

เทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อได้เกรด 2.00 หรือ ระดับ C ขึ้นไป

ค่าลงทะเบียนเรียน

เรียนแบบเก็บเครดิต/สะสมผลการเรียน : 4,500 – 5,000 บาท

เรียนแบบ Audit (ไม่เก็บผลการเรียน) : 500 – 1,000 บาท

กำหนดการรับสมัครรอบที่ 3

1. ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (แบบเก็บเครดิต) : 18 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2565

2. ลงทะเบียนเรียนปกติ (แบบเก็บเครดิต) : 29 สิงหาคม – 25 กันยายน 2565

3. ลงทะเบียนเรียนแบบ Audit : สมัครได้ตลอดเวลา

.

รายละเอียดอื่นๆ    :    registrar.ku.ac.th  หรือ   รายละเอียดรับสมัคร  !!

ขอบคุณข้อมูล   :   registrar.ku.ac.th

error: Content is protected !!