Press ESC to close

ปฏิทิน กำหนดการ และข้อมูลต่างๆ สำหรับการสมัครสอบ TCAS66

ปฏิทิน กำหนดการ และข้อมูลต่างๆ สำหรับการสมัครสอบ TCAS66

ใกล้เข้ามาแล้วกับ TCAS66 ของน้องๆ DEK66 ใครที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมต้องรีบกันหน่อยนะ เพราะเวลาผ่านไปเร็วเสมอ และในบทความนี้พี่ก็มีข้อมูลต่างๆ ของ TCAS66 ที่ทาง ทปอ. ประกาศมาฝากกัน ถ้าอยากรู้ว่าใน TCAS66 นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง มาลองเช็คข้อมูลกันเลยจ้า

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS 66

สามารถลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 2565

รอบ Portfolio

รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผล 7 ก.พ. 2566

ยืนยันสิทธิ์ 7 – 8 ก.พ. 2566

สละสิทธิ์ 9 ก.พ. 2566 หรือ 6 พ.ค. 2566

.

รอบ Quota

รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผล 4 พ.ค. 2566

ยืนยันสิทธิ์ 4 – 5 พ.ค. 2566

สละสิทธิ์ 6 พ.ค. 2566

.

รอบ Admission

รับสมัคร 1 – 10 พ.ค. 2566

ประกาศผล

รอบ 1 : 17 พ.ค. 2566

รอบ 2 : 23 พ.ค. 2566

ยืนยันสิทธิ์ 17 – 18 พ.ค. 2566

สละสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

.

รอบ Direct Admission

รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2566 ประกาศผล

รอบ 1 : 8 มิ.ย. 2566

รอบ 2 : 18 มิ.ย. 2566

ยืนยันสิทธิ์

รอบ 1 : 8 – 9 มิ.ย. 2566

รอบ 2 :18 – 19 มิ.ย. 2566

สละสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

.

สรุปการเปลี่ยนแปลงของ TCAS66

ปรับรายวิชาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนและเนื้อหาการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) ไม่เกินหลักสูตร

1. วัดความถนัด เป็น TGAT/TPAT จํานวน 6 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 6 วิชา

2. วัดความรู้เชิงวิชาการ เป็น A-Level จํานวน 15 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา

3. แยกการสอบ 2 ช่วง เพื่อลดการกระจุกตัวของการสอบในช่วงเดียวกัน โดยแยกการสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT)

ในเดือนธันวาคม 2565 กับ การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) ในเดือนมีนาคม 2566

4. การสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT (โรงเรียนเป็นสนามสอบ) หรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ) ได้ตามความสมัครใจ

5. ค่าสมัครสอบเท่ากัน วิชาละ 140 บาท แต่ CBT ประกาศคะแนนสอบ 3 วันหลังการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ

6. การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) เป็นการสอบด้วยกระดาษ – PBT เท่านั้น

7. ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท

8. คะแนนสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถใช้ในการคัดเลือกรอบ Portfolio ได้

9. วิชา TGAT และ TPAT2 มี3 ส่วน ประกาศคะแนนแยกส่วน นําไปใช้แยกส่วนได้

10. วิชา Math1 และ Math2 สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา สอบคนละเวลา

.

รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง TCAS66

TCAS66: รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง

1. วัดความถนัด (ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ)

2. ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: TGAT)

3. ความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test: TPAT) เน้นการวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ

4. วัดความรู้เชิงวิชาการ (ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร)

5. ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level: A-Level) = วิชาสามัญเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้

.

2.1 ) การสอบ TGAT

2.1.1) การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

2.1.2) การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

2.1.3) สมรรถนะการทํางาน การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การบริหารจัดการอารมณ์ การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

3.1 ) การสอบ TPAT

3.1.1) กสพท

3.1.2) ศิลปกรรมศาสตร์

3.1.3) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

3.1.4) สถาปัตยกรรมศาสตร์

3.1.5) ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

5.1) การสอบ A-Level

5.1.1) คณิตศาสตร์ประยุกต์1

5.1.2) คณิตศาสตร์ประยุกต์2

5.1.3) วิทยาศาสตร์ประยุกต์

5.1.4) ฟิสิกส์

5.1.5) เคมี

5.1.6) ชีววิทยา

5.1.7) สังคมศึกษา

5.1.8) ภาษาไทย

5.1.9) ภาษาอังกฤษ

5.1.10) ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

.

รูปแบบการจัดสอบปี 2566

TGAT/TPAT ในเดือนธันวาคม 2565

จัดทั้งสองรูปแบบ ให้เลือกตามความสมัครใจ ได้แก่

1. การสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(CBT)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนามสอบจัดให้ (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ)

3. ค่าสมัครสอบหลังหักส่วนลดแล้วเหลือรายวิชาละ 140 บาท

4. ทราบผลคะแนนเร็ว 3 วันหลังสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ

5. ช่วงเวลารับสมัครยาวนานกว่า (กรณีมีที่นั่งว่างเหลือ)

6. ยกเว้นการสอบ TPAT1 ของ กสพท

7. การสอบด้วยกระดาษ (PBT)

8. โรงเรียนเป็นสนามสอบ

9. ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 140 บาท

A-Level ในเดือนมีนาคม 2566

จัดสอบเพียงรูปแบบเดียว ได้แก่

1. การสอบด้วยกระดาษ (PBT)

2. ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 100 บาท

.

การสอบ TGAT/TPAT ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT

1. ระบบการสอบเหมือนการสอบ PISA

2. สอบด้วยข้อสอบและวัน-เวลาเดียวกับการสอบด้วยกระดาษ – PBT

3. การประชาสัมพันธ์ระบบสอบรูปแบบใหม่ CBT

4. Video Clip การใช้งานระบบ

5. Mock-up Website แสดงการทํางานของระบบ

6. การฝึกความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าสอบ

7. ระบบเสมือนจริงสําหรับการทดลองระบบสอบที่สนามสอบ

.

รายละเอียดอื่นๆ   :     เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล   :  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/91601  ,  mytcas

error: Content is protected !!