ปฏิทิน กำหนดการ และข้อมูลต่างๆ สำหรับการสมัครสอบ TCAS66

ใกล้เข้ามาแล้วกับ TCAS66 ของน้องๆ DEK66 ใครที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมต้องรีบกันหน่อยนะ เพราะเวลาผ่านไปเร็วเสมอ และในบทความนี้พี่ก็มีข้อมูลต่างๆ ของ TCAS66 ที่ทาง ทปอ. ประกาศมาฝากกัน ถ้าอยากรู้ว่าใน TCAS66 นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง มาลองเช็คข้อมูลกันเลยจ้า

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS 66

สามารถลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 2565

รอบ Portfolio

รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผล 7 ก.พ. 2566

ยืนยันสิทธิ์ 7 – 8 ก.พ. 2566

สละสิทธิ์ 9 ก.พ. 2566 หรือ 6 พ.ค. 2566

.

รอบ Quota

รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผล 4 พ.ค. 2566

ยืนยันสิทธิ์ 4 – 5 พ.ค. 2566

สละสิทธิ์ 6 พ.ค. 2566

.

รอบ Admission

รับสมัคร 1 – 10 พ.ค. 2566

ประกาศผล

รอบ 1 : 17 พ.ค. 2566

รอบ 2 : 23 พ.ค. 2566

ยืนยันสิทธิ์ 17 – 18 พ.ค. 2566

สละสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

.

รอบ Direct Admission

รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2566 ประกาศผล

รอบ 1 : 8 มิ.ย. 2566

รอบ 2 : 18 มิ.ย. 2566

ยืนยันสิทธิ์

รอบ 1 : 8 – 9 มิ.ย. 2566

รอบ 2 :18 – 19 มิ.ย. 2566

สละสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

.

สรุปการเปลี่ยนแปลงของ TCAS66

ปรับรายวิชาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนและเนื้อหาการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) ไม่เกินหลักสูตร

1. วัดความถนัด เป็น TGAT/TPAT จํานวน 6 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 6 วิชา

2. วัดความรู้เชิงวิชาการ เป็น A-Level จํานวน 15 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา

3. แยกการสอบ 2 ช่วง เพื่อลดการกระจุกตัวของการสอบในช่วงเดียวกัน โดยแยกการสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT)

ในเดือนธันวาคม 2565 กับ การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) ในเดือนมีนาคม 2566

4. การสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT (โรงเรียนเป็นสนามสอบ) หรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ) ได้ตามความสมัครใจ

5. ค่าสมัครสอบเท่ากัน วิชาละ 140 บาท แต่ CBT ประกาศคะแนนสอบ 3 วันหลังการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ

6. การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) เป็นการสอบด้วยกระดาษ – PBT เท่านั้น

7. ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท

8. คะแนนสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถใช้ในการคัดเลือกรอบ Portfolio ได้

9. วิชา TGAT และ TPAT2 มี3 ส่วน ประกาศคะแนนแยกส่วน นําไปใช้แยกส่วนได้

10. วิชา Math1 และ Math2 สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา สอบคนละเวลา

.

รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง TCAS66

TCAS66: รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง

1. วัดความถนัด (ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ)

2. ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: TGAT)

3. ความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test: TPAT) เน้นการวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ

4. วัดความรู้เชิงวิชาการ (ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร)

5. ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level: A-Level) = วิชาสามัญเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้

.

2.1 ) การสอบ TGAT

2.1.1) การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

2.1.2) การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

2.1.3) สมรรถนะการทํางาน การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การบริหารจัดการอารมณ์ การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

3.1 ) การสอบ TPAT

3.1.1) กสพท

3.1.2) ศิลปกรรมศาสตร์

3.1.3) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

3.1.4) สถาปัตยกรรมศาสตร์

3.1.5) ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

5.1) การสอบ A-Level

5.1.1) คณิตศาสตร์ประยุกต์1

5.1.2) คณิตศาสตร์ประยุกต์2

5.1.3) วิทยาศาสตร์ประยุกต์

5.1.4) ฟิสิกส์

5.1.5) เคมี

5.1.6) ชีววิทยา

5.1.7) สังคมศึกษา

5.1.8) ภาษาไทย

5.1.9) ภาษาอังกฤษ

5.1.10) ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

.

รูปแบบการจัดสอบปี 2566

TGAT/TPAT ในเดือนธันวาคม 2565

จัดทั้งสองรูปแบบ ให้เลือกตามความสมัครใจ ได้แก่

1. การสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(CBT)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนามสอบจัดให้ (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ)

3. ค่าสมัครสอบหลังหักส่วนลดแล้วเหลือรายวิชาละ 140 บาท

4. ทราบผลคะแนนเร็ว 3 วันหลังสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ

5. ช่วงเวลารับสมัครยาวนานกว่า (กรณีมีที่นั่งว่างเหลือ)

6. ยกเว้นการสอบ TPAT1 ของ กสพท

7. การสอบด้วยกระดาษ (PBT)

8. โรงเรียนเป็นสนามสอบ

9. ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 140 บาท

A-Level ในเดือนมีนาคม 2566

จัดสอบเพียงรูปแบบเดียว ได้แก่

1. การสอบด้วยกระดาษ (PBT)

2. ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 100 บาท

.

การสอบ TGAT/TPAT ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT

1. ระบบการสอบเหมือนการสอบ PISA

2. สอบด้วยข้อสอบและวัน-เวลาเดียวกับการสอบด้วยกระดาษ – PBT

3. การประชาสัมพันธ์ระบบสอบรูปแบบใหม่ CBT

4. Video Clip การใช้งานระบบ

5. Mock-up Website แสดงการทํางานของระบบ

6. การฝึกความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าสอบ

7. ระบบเสมือนจริงสําหรับการทดลองระบบสอบที่สนามสอบ

.

รายละเอียดอื่นๆ   :     เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล   :  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/91601  ,  mytcas