Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2566

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมถึงวิทยาลัยการชลประทาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านรอบนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและวิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นไปตาม
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในสาขาวิชา ณ วิทยาเขตที่คัดเลือกได้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

2.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต

2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า ตามที่กำหนดไว้กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทาง http://www.mytcas.com

3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 6 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร

3.3 กรณีสาขาวิชากำหนดหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด

3.4 มีผลคะแนนสอบวิชา TGAT TPAT A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่สาขาวิชากำหนด

3.5 มีผลคะแนนทดสอบมาตรฐานอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3.6 เงื่อนไขเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด

4. ขั้นตอนการรับสมัคร

4.1 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ตามคู่มือการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้สมัคร ทาง http://www.mytcas.com

4.2 ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 ตามช่วงเวลาที่ ทปอ. กำหนด และสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง http://student.mytcas.com ในวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

4.3 การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ทาง http://student.mytcas.com และชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันที่กำหนด ทั้งนี้ ขั้นตอนการสมัคร เป็นไปตามการบริหารจัดการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

5. คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

5.1 เทคนิคการสัตวแพทย์

5.2 คณะเกษตรศาสตร์

5.3 คณะบริหารธุรกิจ

5.4 คณะมนุษยศาสตร์

5.5 คณะประมง

5.6 คณะวิทยาศาสตร์

5.7 คณะวนศาสตร์

5.8 คณะศึกษาศาสตร์

5.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.10 คณะเศรษฐศาสตร์

5.11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.12 คณะสังคมศาสตร์

5.13 คณะสัตวแพทยศาสตร์

5.14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

5.15 คณะสิ่งแวดล้อม

5.16 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

** คณะ และหลักสูตรอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารด้านล่าง

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารปะกาศ  !!

สำรอง   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    7 – 13 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!