Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี 66

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี 66

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ)

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่กําลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)(รับบางสาขาวิชา)

1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่และวหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย (รูปแบบที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24 เขต ดังนี้

1.3.1 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (ประกอบด้วยท้องที่เขตบางรัก วัฒนา สาทร พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บึงกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง กรุงเทพมหานคร)

1.3.2 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี)

1.3.3 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

1.3.4 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครปฐม)

1.3.5 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครราชสีมา)

1.3.6 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนนทบุรี)

1.3.7 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส (ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนราธิวาส)

** รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ระเบียบการรับสมัคร ด้านล่าง  เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร  :     1 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2565

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.kps.ku.ac.th

error: Content is protected !!