แนะแนวข้อมูล สำหรับคนที่อยากเป็น พยาบาลทหาร เหล่าทัพต่างๆ

เป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลายๆ คน สำหรับอาชีพนี้ เพราะนอกจากจะได้เป็นพยาบาลแล้ว ยังมียศทางทหารด้วย ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียว เรียนจบมาก็บรรจุเป็นข้าราชการ แถมได้ติดยศอีก ช่างดีอะไรขนาดนี้ แต่การที่จะได้อะไรแบบนี้มามันก็ไม่ใช่ง่ายๆ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจและอยากเป็น พยาบาลทหาร ในเหล่าทัพต่างๆ ในบทความนี้ พี่ก็มีข้อมูลต่างๆ มาฝากกันเพื่อให้ได้ไปเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้า ในรอบการสมัครถัดไป นะจ้ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร ( ข้อมูลเบื้องต้น อย่าลืมเช็คคุณสมบัติอีกทีในระเบียบการรับสมัคร แต่ละปี ด้วยนะจ้ะ )

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต เท่านั้น

2. เป็นผู้หญิง สถานะโสด อายุระหว่าง 17—25 ปี

3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

4. สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

5. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2

6. ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

สถานที่ทำการเรียนการสอน เหล่าทัพต่างๆ

วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆ หลักๆ มีอยู่ 4 วิทยาลัย ได้แก่

1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ที่ตั้ง 317/6 ราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 แถวๆ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การรับสมัคร   :     rtanc.thaijobjob.com

.

2. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ที่ตั้ง 171/2 หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

การรับสมัคร    :   nc-rtaf.thaijobjob.com

.

3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ที่ตั้ง 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

การรับสมัคร     :    rtncn.thaijobjob.com

.

4. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ที่ตั้ง 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330

การรับสมัคร     :    nursepolice.thaijobjob.com

.

ช่วงเวลาการรับสมัคร จะอยู่ในช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

จะพิจารณาจาก GPAX และใช้ผลคะแนนสอบ GAT , PAT2  และ O-NET ในการพิจารณา รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบร่างกายด้วย

.

การสมัครเข้าเป็น นักเรียนพยาบาล เหล่าทัพ ในประเภทต่างๆ

แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.ทุนทางราชการ (ทุนของทางกองทัพ) ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

2. ทุนส่วนตัว นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง

3. ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)

** อาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมเช็คข้อมูลในระเบียบการรับสมัคร แต่ละปีด้วยนะ

.

หลักสูตรและการจัดการศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร มีจำนวนทั้งสิ้น 145 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา

1. หมวดวิขาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 104 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาทหาร จำนวน 4 หน่วยกิต

รวมระยะการศึกษา 4 ปี แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค ภาคละ 16 สัปดาห์ และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์

สำหรับวิธีการศึกษา จะประกอบด้วย การศึกษาในภาคทฤษฎี / ภาคทดลอง ทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น

.

การสำเร็จการศึกษา

1. มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

2. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

3. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

4. มีความประพฤติดีเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

5. สอบผ่านการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

2. มีสิทธิ์สอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล

3. สามารถปฏิบัติในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน

.

ขอบคุณข้อมูล    :    campus.campus-star.com/education/8477 , sites.google.com/site/suksafree/khunsmbati-phu-smakhr-sxb-pen-phyabal-thhar