Press ESC to close

แนะแนวข้อมูล สำหรับคนที่อยากเป็น พยาบาลทหาร เหล่าทัพต่างๆ

แนะแนวข้อมูล สำหรับคนที่อยากเป็น พยาบาลทหาร เหล่าทัพต่างๆ

เป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลายๆ คน สำหรับอาชีพนี้ เพราะนอกจากจะได้เป็นพยาบาลแล้ว ยังมียศทางทหารด้วย ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียว เรียนจบมาก็บรรจุเป็นข้าราชการ แถมได้ติดยศอีก ช่างดีอะไรขนาดนี้ แต่การที่จะได้อะไรแบบนี้มามันก็ไม่ใช่ง่ายๆ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจและอยากเป็น พยาบาลทหาร ในเหล่าทัพต่างๆ ในบทความนี้ พี่ก็มีข้อมูลต่างๆ มาฝากกันเพื่อให้ได้ไปเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้า ในรอบการสมัครถัดไป นะจ้ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร ( ข้อมูลเบื้องต้น อย่าลืมเช็คคุณสมบัติอีกทีในระเบียบการรับสมัคร แต่ละปี ด้วยนะจ้ะ )

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต เท่านั้น

2. เป็นผู้หญิง สถานะโสด อายุระหว่าง 17—25 ปี

3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

4. สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

5. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2

6. ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

สถานที่ทำการเรียนการสอน เหล่าทัพต่างๆ

วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพต่างๆ หลักๆ มีอยู่ 4 วิทยาลัย ได้แก่

1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ที่ตั้ง 317/6 ราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 แถวๆ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การรับสมัคร   :     rtanc.thaijobjob.com

.

2. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ที่ตั้ง 171/2 หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

การรับสมัคร    :   nc-rtaf.thaijobjob.com

.

3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ที่ตั้ง 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

การรับสมัคร     :    rtncn.thaijobjob.com

.

4. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ที่ตั้ง 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330

การรับสมัคร     :    nursepolice.thaijobjob.com

.

ช่วงเวลาการรับสมัคร จะอยู่ในช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

จะพิจารณาจาก GPAX และใช้ผลคะแนนสอบ GAT , PAT2  และ O-NET ในการพิจารณา รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบร่างกายด้วย

.

การสมัครเข้าเป็น นักเรียนพยาบาล เหล่าทัพ ในประเภทต่างๆ

แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1.ทุนทางราชการ (ทุนของทางกองทัพ) ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

2. ทุนส่วนตัว นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง

3. ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)

** อาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมเช็คข้อมูลในระเบียบการรับสมัคร แต่ละปีด้วยนะ

.

หลักสูตรและการจัดการศึกษา

โครงสร้างของหลักสูตร มีจำนวนทั้งสิ้น 145 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา

1. หมวดวิขาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 104 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาทหาร จำนวน 4 หน่วยกิต

รวมระยะการศึกษา 4 ปี แต่ละปีการศึกษา แบ่งเป็น ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค ภาคละ 16 สัปดาห์ และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8 สัปดาห์

สำหรับวิธีการศึกษา จะประกอบด้วย การศึกษาในภาคทฤษฎี / ภาคทดลอง ทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น

.

การสำเร็จการศึกษา

1. มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

2. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

3. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

4. มีความประพฤติดีเหมาะสมกับปริญญาที่ได้รับ

5. สอบผ่านการสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

2. มีสิทธิ์สอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล

3. สามารถปฏิบัติในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน

.

ขอบคุณข้อมูล    :    campus.campus-star.com/education/8477 , sites.google.com/site/suksafree/khunsmbati-phu-smakhr-sxb-pen-phyabal-thhar

error: Content is protected !!