Press ESC to close

จุฬา เปิดรับสมัคร โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปี 2564 มีทุนการศึกษาให้ด้วยนะ

จุฬา เปิดรับสมัคร โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปี 2564 มีทุนการศึกษาให้ด้วยนะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกระเบียบการรับสมัคร นิสิตใหม่ ใน โครงการจุฬาฯ-ชนบท ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการดีๆ ที่มีทุนการศึกษาให้ด้วย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปี 2564

รายละเอียดทุนการศึกษา

เป็นโครงการรับนักเรียนยากจนในชนบทที่เรียนดีและประพฤติดีให้มีโอกาสรับทุนอุดหนุนตลอดหลักสูตร โดยสามารถแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท และแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนประเภท ก

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายประจำเดือน 5,000 บาท/เดือน (ปีละ 10 เดือน)

ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,500 บาท/ภาคเรียน

ค่าเครื่องแต่งกาย 1,000 บาท/ภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและประหยัด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่ารักษาพยาบาล

ทุนประเภท ข

ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,500 บาท/ภาคเรียน

ค่าเครื่องแต่งกาย 1,000 บาท/ภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและประหยัด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่ารักษาพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ ม. 6

2. ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในรร.ของรัฐ หรือรร.ที่คณะกรรมการเห็นควร โดยจะต้องต้องอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้

ภาคกลาง : กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา

ภาคเหนือ: กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานีอํานาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ

ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว

อื่นๆ   :    จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน  จังหวัดเชียงใหม่ ( เฉพาะอําเภอแม่ริม )

ฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนันสนุนให้ศึกษาต่อ และขาดผู้อุปการะ

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบปพ. 1

2. เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรนักเรียน

3. หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง (กรณีที่มีรายได้ประจำ)

4. รูปถ่ายภาพด้านหน้าบ้าน ข้างบ้าน ภายในบ้าน และทรัพย์สินของครอบครัว

5. แผนที่บ้าน (เขียนให้ละเอียดชัดเจนตามที่กำหนด)

คณะและจำนวนที่เปิดรับสมัคร ปี 2564 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คน

2. คณะอักษรศาสตร์ (2 สาขาวิชา) 4 คน

3. คณะวิทยาศาสตร์ 10 คน

4. คณะรัฐศาสตร์ (4 สาขาวิชา) 14 คน

5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (5 สาขาวิชา) 5 คน

5. คณะครุศาสตร์ (1 สาขาวิชา) 10 คน

6. คณะนิเทศศาสตร์ 6 คน

7. คณะเศรษฐศาสตร์ 10 คน

8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 คน

9. คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 คน

10. คณะเภสัชศาสตร์ 10 คน

11. คณะนิติศาสตร์ 7 คน

12. คณะสหเวชศาสตร์ (4 สาขาวิชา) 25 คน

13. คณะจิตวิทยา 5 คน

14. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 15 คน

15. สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร 5 คน

หมายเหตุ  :  แต่ละสาขาวิชากำหนดให้ใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2564

.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

เอกสารขอรับทุน       :      เอกสาร  !!

คำแนะนำการสมัคร       :      เอกสาร  !!

การสมัคร  :    สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 1 – 12 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    dek-d.com  ,  admissions.chula.ac.th

error: Content is protected !!