รับตรง ขอนแก่น 1/2 ปี 64
British Council ทุน
โครงการจุฬาฯ-ชนบท 64
รับตรง มทส รอบ 2 ปี 64
รับตรง แพทย์ อุบล 64
รับตรง เภสัช พยาบาล ม.อุบล 64
สอบ ก.พ. ปี 64
ไต้หวัน ทุน ปี 64
สภากาชาดไทย รอบ 3 ปี 64
แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 3 ปี 64
มหาสารคาม รอบที่ 3 ปี 64
นเรศวร รอบที่ 3 ปี 64
รับตรง สจล รอบที่ 3 ปี 64
มจพ. รอบที่ 3 ปี 64
รับตรง รอบที่ 3 สงขลานครินทร์ 64