Press ESC to close

บทเรียนที่ต้องเน้น สำหรับเตรียมตัวสอบ A-LEVEL

บทเรียนที่ต้องเน้น สำหรับเตรียมตัวสอบ A-LEVEL

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ต้องเน้นเนื้อหาในบทเรียนต่างๆ เพื่อให้ได้คะแนนดีๆ โดยบทเรียนที่ต้องเน้น สำหรับเตรียมตัวสอบ A-LEVEL ที่เราควรรู้ มาดูกันเลยจ้า

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

บทที่ต้องเน้น

แคลคูลัส , จำนวนจริง , สถิติ , หลักการนับและความน่าจะเป็น , ลำดับอนุกรม , ฟังก์ชันตรีโกณมิติ , LOG & EXPO

.

วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

บทที่ต้องเน้น

สถิติ , หลักการนับและความน่าจะเป็น , ลำดับอนุกรม , เซต , ตรรกศาสตร์ , เลขยกกำลัง , ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน

.

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

บทที่ต้องเน้น

ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม , การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ , พันธุกรรมและวิวัฒนาการ , การเคลื่อนที่และแรง , คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ปฏกิริยาเคมี , สารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์ , โครงสร้างโลก , การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี , การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ , เอกภพ ระบบสุริยะ

.

ฟิสิกส์

บทที่ต้องเน้น

การเคลื่อนที่แนวตรง , คลื่น , แรงและกฏการเคลื่อนที่ , งานและกฏการอนุรักษ์พลังงานกล , เสียง แสง , ไฟฟ้ากระแส , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า , ความร้อนและแก๊ส

ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียส

.

เคมี

บทที่ต้องเน้น

อะตอมและสมบัติของธาตุ , พันธะเคมี , แก๊ส , เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์ , ปริมาณสารสัมพันธ์ ,  อัตราปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด-เบส , เคมีไฟฟ้า

.

ชีววิทยา

บทที่ต้องเน้น

ระบบนิเวศ , ประชากร , โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ , ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน , ระบบหมุนเวียนเลือด , ระบบต่อมไร้ท่อ , ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต , การสังเคราะห์แสง , การสืบพันธุ์ของพืชดอก , การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม , วิวัฒนการและพันธุศาสตร์ประชากร

.

ขอบคุณข้อมูล    :    เพจ สอบติด

error: Content is protected !!