Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 4 Direct admission และโครงการที่เหลือ ปี 2567

รับตรง รอบที่ 4 Direct admission และโครงการที่เหลือ ปี 2567

รอบที่ 3 Admission ปี 2567 ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้องๆ คนไหนที่ติดคณะ / มหาวิทยาลัย ในฝันก็ยินดีด้วยนะจ้ะ แต่ถ้าหากใครไม่ติดในรอบนี้
อย่าพึ่งหมดหวังนะ ยังมีให้ลุ้นอีกรอบกับรอบที่ 4 Direct admission รอบนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การรับเอง เลย

ใครที่ยังมองหาคณะในฝันอยู่ มาลองเช็คข้อมูลกันนะจ้ะ ว่ามีโครงการ / มหาวิทยาลัยอะไรเปิดรับบ้าง

คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น ( อ้างอิงจาก มรภ. สวนสุนันทา )

1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป

1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพหรือโรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โครงการต่างๆ และมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 Direct admission ปี 2567

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร : 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2567

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร : 27 – 30 พฤษภาคม 2567

3.ป.ตรี เข้า “ทันตแพทย์” มหาวิทยาลัยนเรศวร  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร : 16 – 28 พฤษภาคม 2567

4.โครงการอื่นๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร : 16 – 28 พฤษภาคม 2567

5.มหาวิทยาลัยนครพนม  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร : 17 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2567

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร  : 27 – 29 พ.ค. 2567

7.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  28 – 29 พ.ค. 2567

8.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  27 – 29 พ.ค. 2567

9.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)   :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  28 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  28 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

11.พระจอมเกล้าลาดกระบัง  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  27 – 29 พ.ค. 2567

12.วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  27 พ.ค. 2567 – 11 มิถุนายน 2567

13.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  28 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

14.พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  27 – 28 พ.ค. 2567

15.มหาวิทยาบูรพา  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  28 พ.ค. 2567 – 11 มิถุนายน 2567

16.มหาวิทยาลัยทักษิณ   :    เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  28 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

17.มหาวิทยาลัยขอนแก่น   :    เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  28 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

18. สาขาวิชารังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    :    เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :  27 – 29 พ.ค. 2567

19.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   :    เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :    27 – 31 พ.ค. 2567

20.มหาวิทยาลัยแม่โจ้   :    เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 – 7  มิถุนายน 2567

.
ขอบคุณข้อมูล : มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!