Press ESC to close

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ TGAT-TPAT / A-LEVEL

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ  TGAT-TPAT / A-LEVEL

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TCAS67 มาทางนี้เลยจ้า เพราะทาง ทปอ. ได้ประกาศโครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ สำหรับสอบ TGAT-TPAT / A-LEVEL เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมสอบ หากใครอยากรู้ว่า เราต้องอ่านอะไรบ้าง มาดูกันเลยดีกว่าจ้า

สนามสอบ TGAT-TPAT

1. TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

1.1 ทักษะการพูด (Speaking Skill)

1) การถาม–ตอบ (Question-Response)

2) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา

3) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations)

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน)

1) เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 2 บทความ

2) อ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension)

.

2. TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล

สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

1) ความสามารถทางภาษา

2) ความสามารถทางตัวเลข

3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

4) ความสามารถทางเหตุผล

.

3. TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน

1) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

2) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

3) การบริหารจัดการอารมณ์

4) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

.

1. TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

ข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นข้อสอบ 3 ส่วน (สามารถเลือกสอบได้)

1.1 TPAT21 ทัศนศิลป์ ประกอบด้วย

พื้นฐานทางทัศนศิลป์

1) หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์

2) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์

3) ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

4) การเห็นคุณค่าและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่องานทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน

1) การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

2) การนําศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

3) ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวัน

TPAT22 ดนตรี ประกอบด้วย

องค์ประกอบดนตรี 25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 50 คะแนน

1) จังหวะ

2) ทํานอง

3) เสียงประสาน

4) รูปพรรณ

5) สีสันของเสียง

6) ลักษณะของเสียง

7) รูปแบบ

บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี

1) ประวัติและวรรณคดีดนตรี

2) เครื่องดนตรีและแหล่งกําเนิดของเสียง

3) ระดับของการฟัง

4) หลักในการปฏิบัติทักษะดนตรี

5) ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคมและการประยุกต์ใช้ดนตรีในชีวิต

TPAT23 นาฏศิลป์ ประกอบด้วย

1) พื้นฐานการใช้ร่างกายทางด้านนาฏศิลป์

2) การเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อปฏิบัตินาฏศิลป์

3) พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย

การสื่อสารด้วยท่าทาง

1) อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก เช่น ดีใจ มีความสุข เบิกบาน

2) อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ เช่น เสียใจ เจ็บปวด สิ้นหวัง

3) การสื่อความหมาย

4) การแสดงออกทางสีหน้าแววตา

หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์

1) ทิศทาง

2) ระดับ

3) ขนาด

4) การใช้พื้นที่ในการแสดง

5) การเคลื่อนที่และแปรแถว

ปฏิภาณไหวพริบสําหรับผู้แสดงนาฏศิลป์

1) การแก้ไขสถานการณ์ก่อนการแสดง

2) การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างการแสดง

.

2. TPAT3 30 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1: การทดสอบความถนัด (aptitude test)

ด้านตัวเลข (numerical reasoning)

ด้านมิติสัมพันธ์ (diagrammatic reasoning)

ด้านเชิงกล (mechanical reasoning) และด้านฟิสิกส์ (physics aptitude test)

ส่วนที่ 2: การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

.

3. TPAT4 40 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

เนื้อหา
การวัดความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน

.

4. TPAT5 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู

1. ความสามารถทางการสื่อสาร

2. ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์

3. ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น

5. ความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

คุณลักษณะความเป็นครู

1. การมีมนุษยสัมพันธ์

2. ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3. การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น

4. การเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น

5. การส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ

.

สนามสอบ A-LEVEL

1. A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 – 2

1.1 สาระจำนวนและพีชคณิต

1.1.1 เซต

1.1.2 ตรรกศาสตร์

1.1.3 จำนวนจริงและพหุนาม

1.1.4 ฟังก์ชัน

1.1.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

1.16 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

1.1.7 จํานวนเชิงซ้อน

1.1.8 เมทริกซ์

1.1.9 ลําดับและอนุกรม

สาระการวัดและเรขาคณิต

1.1.10 เรขาคณิตวิเคราะห์

1.1.11 เวกเตอร์ในสามมิติ

สาระสถิติและความน่าจะเป็น

1.1.12 สถิติ

1.1.13 การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น

1.1.14 หลักการนับเบื้องต้น

1.1.15 ความน่าจะเป็น

สาระแคลคูลัส

1.1.16 แคลคูลัสเบื้องต้น

.

2. A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

2. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

3. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

4. ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์

5. การดำรงชีวิตของพืช

6. พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

วิทยาศาสตร์กายภาพ

7. อะตอมและสมบัติของธาตุ

8. สารโคเวเลนต์

9. สารประกอบไอออนิก

10. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

11. พอลิเมอร์

12. ปฏิกิริยาเคมี

13. สารกัมมันตรังสี

14. การเคลื่อนที่และแรง

15. แรงในธรรมชาติ

16. พลังงานทดแทน

17. คลื่นกล

18. เสียง

19. แสงสี

20. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

21. เอกภพและกาแล็กซี

22. ดาวฤกษ์

23. ระบบสุริยะ

24. เทคโนโลยีอวกาศ

25.โครงสร้างโลก

26. การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี

27. ธรณีพิบัติภัย

28. การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

29. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

30. ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา

.

3. A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์

กลศาสตร์

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

2. การเคลื่อนที่แนวตรง

3. แรงและกฎการเคลื่อนที่

4. สมดุลกลของวัตถุ

5. งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล

6.โมเมนตัมและการชน

7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง

8. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

คลื่นกล และแสง

9. คลื่น

10. เสียง

11. แสง

ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

12. ไฟฟ้าสถิต

13. ไฟฟ้ากระแส

14. แม่เหล็กและไฟฟ้า

15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร

16. ความร้อนและแก๊ส

17. ของแข็งและของไหล

ฟิสิกส์แผนใหม่

18. ฟิสิกส์อะตอม

19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

.

4. A-Level 65 Chem วิชาเคมี

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

1. อะตอมและสมบัติของธาตุ

2. พันธะเคมี

3. แก๊ส

4. เคมีอินทรีย์

5. พอลิเมอร์

สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

6. ปริมาณสัมพันธ์

7. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

8. สมดุลเคมี

9. กรด–เบส

10. เคมีไฟฟ้า

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร

11. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

12. โมล

13. สารละลาย

.

5. A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา

ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

1. ระบบนิเวศและไบโอม

2. ประชากร

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

5. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

6. โครงสร้างและการทำงานของเซลล์

ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์

7. ระบบย่อยอาหาร

8. ระบบหมุนเวียนเลือด

9. ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน

10. ระบบขับถ่าย

11. ระบบหายใจ

12. ระบบประสาทและการเคลื่อนที่

13. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

14. ระบบต่อมไร้ท่อ

15. พฤติกรรมของสัตว์

โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช

16. เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช

17. การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช

18. การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช

19. การสืบพันธุ์ของพืชดอก

20. การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

21. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

22. สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม

23. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

24. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

25. วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

.

6. A-Level 70 Soc สังคมศึกษา

1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

3) เศรษฐศาสตร์

4) ประวัติศาสตร์

5) ภูมิศาสตร์

.

7. A-Level 81 Thai ภาษาไทย

1) การอ่าน

1.1 การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา

1.2 การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ

1.3 การตีความ

1.4 การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน

1.5 การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน

1.6 การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน

1.7 ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

2) การเขียน

2.1 การเรียงลำดับข้อความ

2.2 การเรียงความ

2.3 การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย

2.4 การใช้เหตุผล

2.5 การแสดงทรรศนะ

2.6 การโต้แย้ง

2.7 การโน้มน้าว

3) การพูด การฟัง

3.1 การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด

3.2 การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน

3.3 การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

4) หลักการใช้ภาษา

4.1 การสะกดคำ

4.2 การใช้คำตรงความหมาย

4.3 ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่อง

4.4 ประโยคสมบูรณ์

4.5 ระดับภาษา

4.6 การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย

4.7 ชนิดของประโยคตามเจตนา

4.8 คำที่มีความหมายตรง/อุปมา

4.9 คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

4.10 ราชาศัพท์

.

8. A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ

ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills)

1) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation)

2) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation)

ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

1) โฆษณา (Advertisement)

2) บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review)

3) รายงานข่าว (News report)

4) ภาพประกอบบทความ (Visual)

5) บทความทั่วไป ที่ มีจำนวนคำประมาณ 500– 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ

ทักษะการเขียน (Writing Skill)

1) เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion)

2) เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization)

.

9. A-Level 83 Fre ภาษาฝรั่งเศส

1) ทักษะการสื่อสารทั่วไป

1.1 การใช้คำศัพท์และสำนวน

1.2 การสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน

2) การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน

3) ความสามารถในการอ่าน

4) ความสามารถในการเขียน

.

10. A-Level 84-89 Ger ภาษาเยอรมัน – ภาษาญี่ปุ่น – ภาษาเกาหลี – ภาษาจีน – ภาษาบาลี – ภาษาสเปน

สมรรถนะทางภาษาเยอรมัน

1) ความสามารถในการเขียน

2) การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน

3) การอ่านตัวบทภาษา

.

รายละเอียดเพิ่มเติม และตัวอย่างข้อสอบ    :     เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล   :      blueprint.mytcas.com

error: Content is protected !!