Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ มจพ. ( ระดับชั้น ปวช. / ปวส. ) ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ มจพ. ( ระดับชั้น ปวช. / ปวส. ) ปี 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. มีเป้าหมายและนโยบายให้เกิดการขยาย การศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้ขยายวิทยาเขตมาตั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี

เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จึงได้มีนโยบายในการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2566 ในโครงการรับสมัครโควตาสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยกำหนดเป็นการรับประเภทโควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยประเภทโควตาเรียนดีรับจากนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ทั่วประเทศที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ประเภทโควตาพื้นที่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีภูมิลำเนาหรือสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ได้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีลักษณะพิเศษตรงตามที่ต้องการ และมาจากทั่วประเทศ สำหรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะ

1.2 เพื่อเพิ่มโอกาสและความทัดเทียมทางการศึกษาให้กับระดับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีภูมิลำเนาและสถานศึกษาเดิมอยู่ในเขตพื้นที่ตั้งของคณะและเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

2. เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นดังนี้

2.1 กลุ่มโควตาเรียนดี: รับสมัครจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยพิจารณาจากผลการเรียนและ Portfolio ของผู้สมัคร

2.2 กลุ่มโควตาพื้นที่ : รับสมัครจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี

3. คุณสมบัติและคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

(1) เป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

(2) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2566

(3) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

(4) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

(5) ไม่เป็นผู้เคยกระทำความผิดต้องโทษ

(6) ไม่เป็นโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

(8) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี โครงการโควตาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2567

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ !! 

กำหนดการรับสมัคร   :    รับสมัครระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2566 – 3 พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!