Press ESC to close

รับตรง รอบโควตา ปี 2567 พระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ. )

รับตรง รอบโควตา ปี 2567 พระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ. )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการคัดเลือกตรงต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม รอบโควตา ปีการศึกษา 2567 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด

1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

โครงการที่เปิดสมัครในรอบนี้

1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2)

2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

3. โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์”

4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู

5. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.

6. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2)

7. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

8. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)

9. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)

10. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT (มจธ. ราชบุรี)

11. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน TGAT/TPAT)

12. โครงการรับนักศึกษาพิการ

13. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 1)

14. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)

15. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 3)

16. โครงการ Active Recruitment เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ( บางโครงการ )

1 ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

1.1 รูปถ่ายแบบสุภาพ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)

1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

.

เอกสารประกาศรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2567

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.kmutt.ac.th/apply/round2

error: Content is protected !!