Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า รอบพอร์ต ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2567

โครงการเรียนล่วงหน้า รอบพอร์ต ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2567

เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จึงได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตาม โครงการเรียนล่วงหน้าของ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รอบพอร์ตโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีผลการเรียนรายวิชาของโครงการฯ ที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนดไว้

3. คณะ และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

กำหนดรับเข้าศึกษา จำนวน 744 คน

4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้สูงสุด 4 อันดับ โดยเรียงตามลำดับความต้องการก่อนหลังและไม่ซ้ำกัน

5. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

5.1 คุณสมบัติทั่วไป

5.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

5.3 ผลการเรียนวิชาเคมี, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, English for Everyday Life, English for University Life, หลักการตลาด (ภาษาไทย), หลักการตลาด (ภาษาอังกฤษ) และหลักและวิธีการสหกรณ์ตามที่คณะและสาขาวิชาก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2)

5.4 การสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนของผลการเรียน ผู้ที่มีระดับผลการเรียนสูงกว่าจะได้รับการคัดเลือกก่อน ทั้งนี้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ คณะและสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :  วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!