Press ESC to close

รับตรง รอบพอร์ต ปี 67 ม. เกษตรศาสตร์ โครงการหลักสูตรนานาชาติ

รับตรง รอบพอร์ต ปี 67 ม. เกษตรศาสตร์ โครงการหลักสูตรนานาชาติ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คณะ/สาขาวิชากำหนดและสนใจ หลักสูตรนานาชาติ สมัครเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกนิสิตที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร

และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามโครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต

1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

รายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2

3. คณะ และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดรับ 7 คณะ จำนวน 550 คน ดังนี้

1 คณะเกษตร 20 คน

2 คณะวิทยาศาสตร์ 45 คน

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 155 คน

4 คณะเศรษฐศาสตร์ 115 คน

5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 คน

6 คณะมนุษยศาสตร์ 15 คน

7 คณะบริหารธุรกิจ 180 คน

รวมทั้งสิ้น 550 คน

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ku.ac.th/media/announcements/2023/10/12/67-TCAS1-International_Program

error: Content is protected !!