Press ESC to close

ทุนการศึกษา จากมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เข้า มหิดล ปี 67

ทุนการศึกษา จากมูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เข้า มหิดล ปี 67

มหาวิทยาลัย มหิดล ออกประกาศรับสมัครทุนการศึกษา จากมูลนิธิทาง สู่ฝันปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี

รายการสนับสนุนทุนการศึกษา

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต

2. ค่าที่พักอาศัย

3. ค่าครองชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนฯ

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

2. มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

3. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมไม่เกิน
360,000 บาท ต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์

3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ

4. สามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาและคณะวิชาที๋ได้รับทุนเป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ

5. เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

การคัดเลือกผู้รับทุน

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอทุนการศึกษาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ โดยประเมินจากหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1.คะแนนที่ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาถึงความสามารถความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในการศึกษา

2.ระดับของการด้อยโอกาส เช่น ผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์จากสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ ผู้ที่ขาดบุพการีจะได้รับการพิจารณาก่อน

3.ผลงานของการช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมา

4.รางวัลและหนังสือชมเชยที่เคยได้รับ เป็นต้น

.

รายละเอียดอื่นๆ  :  เอกสาร !!

กำหนดการรับสมัคร  :  วันนี้ ถึง 17 กรกฏาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล  :  มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

error: Content is protected !!