Press ESC to close

ทุนเรียนฟรี เรียนต่อ ป.ตรี ฟรี 44 ทุน ได้ 40,000 บาทต่อปี ประจำปี 2567

ทุนเรียนฟรี เรียนต่อ ป.ตรี ฟรี 44 ทุน ได้ 40,000 บาทต่อปี ประจำปี 2567

ในบทความนี้พี่ก็มี ทุนการศึกษา ดีๆ มาฝากกันอีกแล้ว โดยเป็น ทุนเรียนฟรี จากกระทรวงมหาดไทย หรือ มท. ซึ่งออกประกาศเชิญชวนนักเรียน ม.6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 44 ทุน ใน 11 มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รายละเอียดประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) รวม 44 ทุน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน (ทุนละ 40,000 บาท/ปี) และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 17 ทุน (ทุนละ 30,000 บาทต่อปี)

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 9 แห่ง ที่เปิดให้เลือก ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.มหาวิทยาลัยมหิดล

7.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1) มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่รับสมัคร

2) บิดา หรือมารดา หรือ ผู้ปกครอง ของผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่รับสมัคร

3) ผู้สมัครฯ จะต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 หรือ จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)

4) มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีโดยจะมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แนบมาประกอบด้วยและกรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 1 ปีการศึกษาขึ้นไปให้สถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษา หรืออำเภอที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัครและในกรณีที่ผู้สมัครได้เข้าร่วม หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ จิตอาสากับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่น หรือหน่วยงานภาคเอกชน ให้สามารถใช้หนังสือรับรอง ประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตร หรือ วุฒิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานนั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งประกอบการรับรองความประพฤติได้

5) เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6) ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีหนังสือรับรองฐานะทางครอบครัวจากอำเภอที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่

7) ไม่เป็นผู้เคยถูกคัดชื่ออออกจากสถานศึกษาใด ๆ

8 ) ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปิด

9) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยที่คัดเลือกเข้าศึกษานั้น ๆ กำหนด และ

10) ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนหรือเคยได้รับทุนตามโครงการฯ นี้มาก่อน

รายละเอียดการรับสมัคร อื่นๆ   :   ประกาศรับสมัคร !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ ถึง 26 เมษายน 2567

.

ขอบคุณข้อมูล   :   newskm.moi.go.th

error: Content is protected !!