Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปี 2567

รับตรง รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปี 2567

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบการคัดเลือก tcas โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1&2

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ( คณะแพทยศาสตร์ )

คุณสมบัติผู้สมัครโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. มีคะแนน tpat / tgat ตามที่สาขาวิชากำหนด

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สุภาพดี ประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ สาขาวิชากำหนด

รายละเอียดการรับสมัคร 

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1&2    :     เอกสารประกาศ  !!

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ( คณะแพทยศาสตร์ )   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567

.

ขอบคุณข้อมูล    :     www.facebook.com/acadmsu

error: Content is protected !!