Press ESC to close

รายละเอียดระบบการสอบใหม่ ” NETSAT ” ของ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

รายละเอียดระบบการสอบใหม่ ” NETSAT ” ของ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในปี 2565 ทางมหาวิทยาลัย ขอนแก่น จะมีระบบการสอบใหม่ นั่นก็คือ ” NETSAT ” ซึ่งก็คือ เป็นการสอบวัดความฉลาดในการเรียนรู้ ทางมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ แล้วเจ้าการสอบ NETSAT เนี่ยมันเป็นยังไง ใครสอบได้บ้าง และเริ่มการสอบเมื่อไหร่ เราลองมาหาคำตอบกันดีกว่าจ้า

1. NETSAT คือ

การสอบวัดความฉลาดในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 – 6 สังกัดโรงเรียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีการจัดสอบปีละ 2 ครั้ง สามารถเก็บคะแนนสอบได้ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ

2. รูปแบบข้อสอบ NETSAT

NETSAT จะมีการสอบ 2 ประเภท คล้ายๆ GAT/PAT นั่นก็คือ NETSAT I และ NETSAT II

NETSAT I หรือ ความฉลาดทั่วไป

การสอบจะมีด้วยกัน 2 พาร์ท พาร์ทละ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ พาร์ทละ 90 นาที

ข้อสอบก็จะมี   ความฉลาดทั่วไป ด้านภาษา และ ความฉลาดทั่วไป ด้านคณิตศาสตร์ (พูดง่ายๆ พาร์ทนี้สอบ ภาษา และคณิตศาสตร์)

NETSAT II หรือ ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน

ใน NETSAT II จะประกอบด้วย 4 วิชา วิชาละ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ พาร์ทละ 90 นาที

วิชาที่มีสอบ ได้แก่  ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ด้านฟิสิกส์ , ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ด้านเคมี  และความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ด้านชีววิทยา

.

3. แต่ละวิชา กับเนื้อหาที่ต้องสอบ

เริ่มที่ NETSAT I หรือ ความฉลาดทั่วไป กันก่อนเลย

พาร์ทแรก ความฉลาดทั่วไป ด้านภาษา จะมีสอบด้วยกัน 2 ภาษา หรือ 2 ชุดวิชา นั่นก็คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

.

3.1 ภาษาไทย ใช้ชื่อชุดวิชาว่า การอ่านและการเขียนทางด้านภาษาไทย

หมวดการอ่าน ( 20 คะแนน )

1. ความหมายของคำ วลี ประโยค และข้อความ

2. ถ้อยคำหรือข้อความแสดงเจตนาต่างๆ

3. การสรุปใจความสำคัญ

4. ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

5. การอ่านตีความและประเมินคุณค่า

6. การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมวดการเขียน ( 20 คะแนน )

1. การใช้คำ วลี ประโยคและข้อความ

2. การเชื่อมโยงความ

3. การใช้ภาษาในระดับต่างๆ

4. การเขียนย่อหน้า

3.2 ภาษาอังกฤษใช้ชื่อชุดวิชาว่า การอ่านและการเขียนทางด้านภาษาอังกฤษ

Reading ( 30 Point )

Including 3 parts

1. Reading Instructions

2. Reading Correspondence

3. Reading for Information and Argument

Writing ( 30 Point )

Including 2 parts

1. Sentence Completion

2. Error Detection

.

ต่อมาเป็น 4 วิชาของ NETSAT II หรือ ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน

3.3 วิชา ความฉลาดรู้เฉพาะด้านคณิตศาสตร์

เนื้อหาที่สอบ

หมวด Function

1. กราฟ

2. ฟังก์ชั่น

หมวด Numbers and Mathematical Expression

1. สมการ

2. เลขยกกำลัง

3. สมการพหุนาม

4. ค่าคงที่

5. การวาดกราฟ

หมวด Geometrical Figures

1. เรขาคณิต

2. การหาพื้นที่

3. ตรีโกณมิติ

4. ปริมาตรของรูปทรงต่าง

5. จำนวนเชิงซ้อน

หมวด  Data Handling

1. อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์

2. ความน่าจะเป็น

3. สถิติพื้นฐาน

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4 วิชา ความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์

เนื้อหาที่สอบ

กลศาสตร์  ,  แม่เหล็กไฟฟ้า , คลื่นและแสง , ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ , ฟิสิกส์ยุคใหม่

อื่นๆ ( เรื่องทั่วไป  ทักษะการวิเคราะห์เชิงกราฟ การวัดผล และทักษะทางคณิตศาสตร์  เรื่องใหม่ทางฟิสิกส์ที่กำลังมีการคันคว้าและพัฒนาในปัจจุบัน)

3.5 วิชา ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี

แบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ดังนี้

หมวดสสาร

สถานะของสาร , สารละลาย ,  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี , ปฏิกิริยาสารสัมพันธ์

หมวดอันตรกิริยา

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  , พันธะระหว่างโมเลกุล ,  แก๊สและสมบัติของแก๊ส ,  สารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์

หมวดพลังงาน

ปฏิกิริยาเคมีและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ( สมดุลเคมี , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , กรด-เบส ) , ไฟฟ้าเคมี

3.6 วิชา ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยา

แบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ ดังนี้

หมวด นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

ระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ , ชีวภูมิศาสตร์ , ชีวมณฑล , วิวัฒนาการ

หมวด สิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ

การลำเลียงสาร , การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส , การรักษาดุลยภาพ , การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

หมวด ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

การศึกษาชีววิทยา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  , โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  , สารชีวโมเลกุล  ,  การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกจากเซลล์

การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์  , การหายใจระดับเซลล์และการสังเคราะห์ด้วยแสง

หมวด การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมตามกฏและนอกกฏของเมลเดล  , สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม  , การเกิดการกลาย

3.7 วิชา ความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ ดังนี้

1. เทคโนโลยี

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

3. วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ

4. วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

.

4. ปฏิทินการสอบ และตารางสอบ

.

netsat การสอบ

netsat ตารางสอบ

.

5. สรุปข้อมูล การสอบ

.

netsat ความฉลาดรู้ทั่วไป

netsat ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน

.

ขอบคุณข้อมูล     :    facebook.com/NETSATpage

error: Content is protected !!